• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Bestuurlijk kader
  • Primair onderwijs

Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs laat kinderen sprankelen. Ze ontdekken talenten, maken plezier en worden zelfbewuster. Daarom willen we in Overijssel dat ieder kind in aanraking komt met goed cultuuronderwijs. In maart 2019 ondertekenden 19 Overijsselse gemeenten en 34 schoolkoepels het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Afbeelding bij Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. De komende tijd staan lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en ander organisaties centraal. Provincie Overijssel lanceerde op 3 december 2019 een nieuwe regeling. Hiermee kunnen gemeenten, die deelnemen aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.

Wil je als Overijsselse school(koepel) of gemeente ook aanhaken bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs? Neem dan contact op met Willem van Bruggen, beleidsadviseur provincie Overijssel.

Willem van Bruggen
Functie: Beleidsadviseur Cultuur provincie Overijssel
Tel: 038 4997556
Email: w.v.bruggen@overijssel.nl

Klankbordgroep Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO)

De Klankbordgroep is een betrokken groep mensen die als klankbord fungeert voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Deze groep kijkt mee, denkt mee en bespreekt de uitvoering van het BKCO met als doel om zowel lokaal als provinciaal draagvlak te creëren voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026. Daarnaast houdt de Klankbordgroep de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig en zijn de leden ambassadeur voor cultuuronderwijs in Overijssel. De groep vergadert minimaal 3x per jaar of zo vaak als nodig is.

Onderwerpen
Op de agenda staan onderwerpen als: het provinciale cultuureducatie beleid, het evaluatiekader BKCO, het nieuwe provinciale financieringsmodel en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Onder de noemer “Cultuureducatie in de praktijk” komt tijdens elke vergadering een specifiek thema aan bod, zoals bijvoorbeeld speciaal onderwijs, ouderparticipatie of de uitwerking van het cultuureducatiebeleid binnen een bepaalde gemeente.

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs
Een lokaal convenant cultuuronderwijs is een overeenkomst waarin partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken hebben gemaakt. Het bevat een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is het verankeren van cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Hiervoor is een subsidieregeling beschikbaar.

De Klankbordgroep wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door de Provincie en Rijnbrink.

Samenstelling:
De klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en 15 leden. Balans in de samenstelling van de Klankbordgroep is belangrijk. De groep is dan ook samengesteld met mensen die betrokken zijn bij cultuureducatie vanuit verschillende achtergronden.

Meer weten?
Heb je vragen over de klankbordgroep of wil je in contact komen met een van de leden? Stuur dan een mail naar: renee.nieuwenstein@rijnbrink.nl.

Hier een of meerdere adviseurs