• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder
  • Speciaal onderwijs

Drie relevante (provinciale) programma's

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Overijssel vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs toegang hebben tot goed en uitdagend cultuuronderwijs. Daarom stellen ze geld beschikbaar door middel van het programma CmK. Voor 21 kleine en middelgrote gemeenten in Overijssel is Rijnbrink penvoerder van het programma. Dit betekent dat Rijnbrink het aanspreekpunt is voor alle scholen binnen dit gebied.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Marloes Ijkema
Publicatiedatum
Afbeelding bij Drie relevante (provinciale) programma's
Fotografie: Merel ten Elzen

De huidige CmK-periode loopt van 2021-2024. Voor alle scholen uit het werkgebied van Rijnbrink staat een voucher klaar die ze binnen deze vierjarige termijn kunnen inzetten voor cultuureducatie. Scholen kunnen zelf bepalen in welk schooljaar ze meedoen. Inschrijven kan elk jaar in juni voor het daaropvolgende schooljaar. Meer over CmK en hoe scholen zich kunnen inschrijven lees je hier

Als het gaat om cultuureducatie zijn er op dit moment provinciaal gezien naast CmK nog twee andere programma’s relevant:

Cultuur aan de Basis (CaB)

Cultuur aan de Basis (CaB) loopt naast CmK en is gericht op het realiseren van lokale doelstellingen met betrekking tot cultuureducatie: de beleidsperiode van CaB 2.0 loopt ook van 2021-2024. Het specifieke lokale CaB programma, dat elk schooljaar wordt uitgevoerd, komt tot stand in samenwerking tussen een gemeente, de scholen en de lokale culturele instellingen binnen die gemeente. In opdracht van de provincie adviseert Rijnbrink de gemeenten bij het samenwerkingsproces en de invulling van het cultuuronderwijs op de scholen. Net zoals CmK is CaB 2.0 gericht op het realiseren van zo rijk en divers mogelijk cultuuronderwijs voor leerlingen.

Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO)

Het BKCO is gericht op gemeenten en de uitvoering ervan is lokaal neergelegd om op deze manier zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij lokale wensen, mogelijkheden en ontwikkelingen. Hiermee wordt lokaal eigenaarschap gestimuleerd en kunnen gemeenten en schoolbesturen samen in gesprek over gewenste langetermijndoelen. Het BKCO vormt de paraplu waaronder schoolbesturen en hun scholen, culturele instellingen en gemeenten lokale convenanten cultuur en onderwijs kunnen sluiten, te beginnen bij het primair onderwijs.

Hier een of meerdere adviseurs