• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Subsidie toegekend voor cultuureducatie in Overijssel

Goed nieuws! Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wijst Rijnbrink voor 2021-2024 weer subsidie toe. Het geld is bedoeld om het project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Samenspel cultuuronderwijs in Overijssel’ uit te voeren. De toekenning is een vervolg op twee voorgaande Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) periodes.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Publicatiedatum
Afbeelding bij Subsidie toegekend voor cultuureducatie in Overijssel

Deze subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in 21 Overijsselse gemeenten zowel gewaarborgd als verder uitgebouwd wordt. Het FCP investeert sinds 2013 met het programma CmK in (de kwaliteit van) cultuuronderwijs.

CmK I en II

Met CmK I (2013-2016) is ingezet op het ontwikkelen van leerlijnen. Met CmK II (2017-2020) is de focus vervolgens komen te liggen op het implementeren en verankeren van leerlijnen. De afgelopen jaren zijn er veel (diverse) leerlijnen ontwikkeld.

CmK III

Nu gaan we de nieuwe periode in: CmK III. In deze periode willen we de kwaliteit van het cultuuronderwijs duurzaam versterken door (opnieuw) intensieve samenwerkingen tussen onderwijs en cultuuraanbieders te verwezenlijken, met nadrukkelijke aandacht voor het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen.

In het nieuwe plan worden twee ‘sporen’ onderscheiden: een programmalijn voor scholen die reeds deelnemen aan CmK en een programmalijn voor nieuwe scholen (scholen die niet eerder deelnamen aan CmK). Daarnaast wordt er in CmK III gestart met Labs: onderzoek en experimenteerruimte in samenwerking met ‘oude’ en ‘nieuwe’ scholen op thema’s die relevant zijn voor de scholen (bv. verbinden van binnenschools en buitenschools kunst- en cultuuronderwijs, de relatie van cultuureducatie met leesbevordering, verminderen van achterstanden van kinderen, bevorderen van ouderparticipatie en -betrokkenheid, etc.).

Ook is er in het plan weer aandacht voor het voortgezet onderwijs; de Proeftuinen worden voortgezet en verder ontwikkeld.

Kortom, een mooie gezamenlijke uitdaging voor de komende vier jaar!

Landelijk programma

De subsidie is een onderdeel van een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het FCP en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De subsidieaanvrager is altijd een culturele instelling die door provincie of gemeente voorgedragen wordt. Dezelfde culturele instelling is het aanspreekpunt en de uitvoerder van het lokale programma. Rijnbrink is dat in Overijssel voor Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn/Nijverdal, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen/Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Zwartewaterland.

Hier een of meerdere adviseurs