Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een vraag die niet tussen de veelgestelde vragen staat? Stel uw vraag via het contactformulier!

Er is een speciale webpagina ingericht en adviseurs van Rijnbrink zijn beschikbaar voor vragen. Ook kunt u contact opnemen met Ineke van Balen en Yvonne Hermus, beleidsadviseurs van de provincie Overijssel:


- Ineke van Balen: I.v.Balen@overijssel.nl of 038 - 499 83 48

- Yvonne Hermus: YCT.Hermus@overijssel.nl of 038 - 499 8166

1. Waar vinden scholen en gemeenten meer informatie over de procedure, voorwaarden voor deelname aan het convenant en de te nemen stappen?

De provinciale subsidieregeling ‘Cultuur aan de Basis’ loopt tot en met 2020. De verwachting is dat de regeling in soortgelijke vorm wordt gecontinueerd. Indien er 

sprake is van veranderingen of een actualisering van de regeling wenselijk is, dan

gaan we daarover in gesprek met onze partners.

2. Hoe verloopt de aansluiting bij het nog lopende uitvoeringsplan van

Cultuureducatie aan de Basis in de gemeenten (2017-2020)? Wat blijft hetzelfde en wat verandert?

Alle voorwaarden staan benoemd in het Bestuurlijk Kader.

3. Welke voorwaarden zijn er voor onderwijskoepels en/of gemeenten verbonden  aan het ondertekenen en participeren aan een Bestuurlijk Kader?

Dit Bestuurlijk Kader is een intentie van de deelnemers om cultuuronderwijs te

blijven agenderen, voor ten minste 8 jaar, omdat we het belang ervan met elkaar

onderstrepen. Het is ook een intentie om elkaar daarin te versterken en te

inspireren. Het mogelijke vervolg van dit kader is dat er lokale convenanten zullen

ontstaan waarin op maat een visie/plan van aanpak voor langere termijn vanuit de

gemeente, betreffende scholen, lokale culturele instellingen en andere partijen

(bedrijven, PABO, voortgezet onderwijs etc) beschreven staat. Met als uiteindelijk

doel dat kunst en cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Overijssel bereikbaar is.

4. Hoeveel ruimte is er binnen het Bestuurlijk Kader om als gemeente en/of onderwijskoepel  een eigen visie en aanpak van cultuureducatie te volgen? Ook in relatie tot andere beleidsterreinen?

De provincie heeft in het Bestuurlijk Kader aangegeven de rol van facilitator en

aanjager te willen vervullen. Rijnbrink zal desgewenst adviseren bij het opstellen

van de lokale convenanten.

5. Welke begeleiding en ondersteuning kan een gemeente en/of onderwijskoepel  krijgen om te komen tot een lokale uitwerking van het convenant?

Dit Bestuurlijk Kader is een intentieovereenkomst waarin een ambitie is verwoord.

Afspraken in het kader zijn juridisch niet afdwingbaar. Indien binnen een gemeente

zowel schoolbesturen als gemeentebestuur het Bestuurlijk Kader tekenen, komt

deze gemeente in aanmerking voor eventuele financiële middelen om tot een lokaal

convenant te komen. Daarnaast beschouwt de provincie de deelnemers aan het

kader als belangrijke gesprekspartners in de ontwikkelingen van toekomstig

cultuureducatiebeleid.


De provincie is voornemens om over twee jaar het Bestuurlijk Kader weer open te

stellen voor nieuwe ondertekenaars.

6. Welke consequenties heeft het niet ondertekenen van het convenant? Kan men  ook later instappen?

Het Bestuurlijk Kader is de paraplu. De convenanten zullen vervolgens een lokale

inkleuring zijn van de gezamenlijke visie op duurzaam cultuuronderwijs van

gemeenten, scholen en cultuurinstellingen en overige partners.

7. Op welke wijze draagt een lokaal convenant bij aan duurzaam cultuuronderwijs,  zowel binnen- als buitenschools?

De provincie is voornemens om de lokale convenanten gefaseerd uit te rollen en

financieel te ondersteunen. Daarbij denken wij aan maximaal 8 lokale convenanten

in 2019 en 2020. Over de budgetten na 2020 kunnen wij nog geen uitspraken doen,

anders dan dat de provincie natuurlijk ook de intentie in het Bestuurlijk Kader heeft

ondertekend. De provincie beoordeelt de aanvragen voor een lokaal convenant op

kansrijkheid en kwaliteit.

8. Zijn er (extra) budgetten beschikbaar, en zo ja welke, om de totstandbrenging  en uitvoering van lokale convenanten te financieren?

Het Bestuurlijk Kader wordt ondertekend door wethouders van gemeenten en

bestuurders van basisscholen en de gedeputeerde van de provincie Overijssel. De

culturele instellingen spelen een belangrijke rol bij het opstellen van de lokale

convenanten.

9. Worden er naast de overheid en het onderwijs nog meer partijen betrokken bij  het provinciale convenant en de lokale uitwerking daarvan? Wat is de rol van culturele aanbieders?

Het is mogelijk dat een gemeentebestuur wel tekent en schoolbesturen binnen de

gemeente niet, en vice versa. Voor het Bestuurlijk Kader is dat geen probleem. Het

draagvlak van zowel gemeentebestuur als schoolbestuur binnen een gemeente is

echter wel noodzakelijk bij de ontwikkeling van een lokaal convenant. Wie het

Bestuurlijk Kader ondertekent, is ambassadeur van de ambities uit dit kader.

Iedereen die de ambities uit het Bestuurlijk Kader onderschrijft, zal worden

meegenomen in alle activiteiten, onderzoeken en kennisdeling die plaats gaat

vinden als gevolg van dit kader. Over twee jaar biedt de provincie de mogelijkheid

om alsnog in te stappen in het kader.

10. Wat als een school wel tekent, en een gemeente niet, of andersom?

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stel uw vraag over het Bestuurlijk Kader en/of over cultuureducatie aan provincie Overijssel via onderstaand formulier

Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

Het officiële tekenmoment

Aftellen tot aan het moment van officiële ondertekening van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, op 6 maart 2019 in het Provinciehuis te Zwolle.

DAGEN
UREN
MINUTEN
SECONDEN